20 apr 2018 15:20

Aanschaffing van een nieuw platform voor e-Procurement

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het voorstel van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) om een nieuw platform voor e-Procurement aan te schaffen.

In 2017 gebruikten ongeveer 5.000 Belgische aanbestedende overheden  het huidige e-Procurement platform waarop 30.000 aankondigingen van overheidsopdrachten en opdrachtdocumenten werden gepubliceerd. In juni 2017 werd opnieuw een onderhoudscontract voor de e-Procurementapplicaties afgesloten met voor een periode van 6 jaar. Bij de goedkeuring van het gunningsdossier door de ministerraad werd de minister belast met Ambtenarenzaken gevraagd om na te gaan of de huidige beheerwijze van de applicaties nog marktconform is. Aangezien de applicaties aan het einde van het onderhoudscontract (2023) 18 jaar oud zullen zijn, is een onderzoek naar hun mogelijke vernieuwing sowieso opportuun. Een analyse van mogelijke toekomstscenario’s moet de ministerraad in staat stellen een gefundeerde, correcte beslissing te nemen over het platform e-Procurement en het voorwerp en de gunningswijze van een eventuele volgende verwervingsprocedure.

De analyse beschrijft de vereisten waaraan een federaal e-Procurement platform moet voldoen, identificeert de verschillende scenario’s waarbij aan deze vereisten zou kunnen worden voldaan en schetst hun voor- en nadelen, risico’s en kosten. Op basis van de analyse van de mogelijk scenario’s wenst de FOD BOSA het aanschaffen van een nieuw platform naar voor te schuiven als de meest wenselijke piste. Het nieuwe platform zou in 2021 operationeel kunnen zijn.

De ministerraad neemt akte van de nota en gaat akkoord met:

  • de voorgestelde analyse
  • het voorgestelde scenario zoals beschreven in de analyse
  • de algemene principes die zullen worden gehanteerd bij het schrijven van het bestek voor de verwerving van een nieuw platform
  • de voorgestelde timing, waarin voorzien is dat de gekozen mededingingsprocedure vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ministerraad