02 feb 2018 15:42

Aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten en tot oprichting van een Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten goedgekeurd.

De wetten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten enerzijds, en over de concessieovereenkomsten anderzijds, zijn in werking getreden op 30 juni 2017. Dat geldt ook voor de uitvoeringsbesluiten ervan. Daarmee is de omzetting van de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU voltooid. Deze richtlijnen schrijven met name voor dat de lidstaten de toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten en concessies laten controleren door de daartoe bevoegde instanties, en erover om de drie jaar verslag uitbrengen bij de Europese Commissie.

Het ontwerp duidt, conform de wetten van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, algemene directie Coördinatie en Juridische zaken (dienst overheidsopdrachten) aan als aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie op vlak van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Dit aanspreekpunt is om de drie jaar belast met het opstellen van een toezichtrapport voor de Europese Commissie over het bestuur omtrent overheidsopdrachten. Dit aanspreekpunt zal bijgestaan worden door een Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten. Tot slot worden ook de types van steekproefsgewijze monitoringactiviteiten bepaald en wordt verduidelijkt welke informatie kan worden opgevraagd door het aanspreekpunt aan de federale aanbesteders.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.