02 feb 2018 15:42

Ministerraad van 2 februari 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 2 februari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie maakten minister van Begroting Sophie Wilmès en minister van Financiën Johan Van Overtveldt de budgettaire stand van zaken op aan de hand van de meest recente voorlopige cijfers die tot nu toe beschikbaar waren.

Vervolgens kondigde minister van Defensie Steven Vandeput aan dat het maximum aantal militairen op straat zou worden gereduceerd tot 750, met inbegrip van een reservecapaciteit, nadat het dreigingsniveau werd teruggebracht tot niveau 2. Sommige gevoelige locaties blijven echter op niveau 3. Dit aantal zal geleidelijk aan afnemen op geregelde tijdstippen.

Op vlak van administratieve vereenvoudiging kondigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan dat dit jaar bijna 3 miljoen vereenvoudigde aangiften naar de belastingbetaler zullen worden gestuurd (tegenover 2,2 miljoen vorig jaar). Er werd vandaag immers een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de voorwaarde te schrappen verbonden aan de maximale bezoldiging voor het verzenden van deze vooraf ingevulde aangiften.

De minister van Mobiliteit heeft vervolgens de investeringsplannen 2018-2020 en de strategische investeringsplannen 2018-2031 van de NMBS en Infrabel uitgewerkt, waarbij de passagiers centraal staan.
Daaropvolgend heeft minister van Economie Kris Peeters een aantal hervormingen voorgesteld die voortvloeien uit het voorontwerp van wet omtrent diverse economische bepalingen.

Op internationaal niveau heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de hoofdprioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Benelux Unie in 2018 op vlak van de interne markt en veiligheid nader toegelicht, terwijl minister van Defensie Steven Vandeput de verlenging van twee specifieke operaties in 2018 heeft aangekondigd: een NAVO-missie voor militaire bijstand aan Georgië en een maritieme veiligheidscampagne in de West-Afrikaanse territoriale wateren.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: