02 feb 2018 15:42

Afschaffing van de voorwaarde van het maximumbedrag van de bezoldiging voor de vereenvoudigde belastingaangifte

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ernaar streeft het aantal belastingplichtigen die kunnen genieten van de procedure van de vereenvoudigde aangifte uit te breiden.

Het ontwerp beoogt de afschaffing van de voorwaarde van het maximumbedrag van de bezoldiging, van de criteria krachtens dewelke een belastingplichtige vrijgesteld wordt van de aangifteverplichting in de personenbelasting en een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt. Voortaan zal de belastingplichtige een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, ongeacht het bedrag van bezoldigingen waarover hij beschikt en onder de veronderstelling dat de andere voorwaarden vastgesteld in het Wetboek van de inkomstenbelastingen vervuld zijn. Het ontwerp streeft zo naar administratieve vereenvoudiging door het aantal belastingplichtigen die kunnen genieten van de procedure van de vereenvoudigde aangifte significant uit te breiden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178, § 2, 13°, van het koninklijk besluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het afschaffen van de voorwaarde van het maximum bedrag van bezoldigingen van de criteria krachtens dewelke belastingplichtigen vrijgesteld zijn van de aangifteverplichting in de personenbelasting