02 feb 2018 15:42

Herorganisatie van de Deposito- en Consignatiekas

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet op de Deposito- en Consignatiekas goed.

De Deposito- en Consignatiekas maakt onderdeel uit van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën en heeft als opdracht de ontvangst, de bewaring en de teruggave aan de rechthebbenden van (in bewaring gegeven) geconsigneerde goederen. Consignaties kunnen wettelijk, reglementair, gerechtelijk of administratief opgelegd zijn, maar het kan ook vrijwillig gebeuren. Sinds 2015 is de Deposito- en Consignatiekas bezig aan een grote reorganisatie die haar activiteiten moet rationaliseren. Vanuit dit oogpunt drong een volledige herschrijving van de wetgeving zich op.

Dit voorontwerp regelt het bestaan en de werking van de Deposito- en Consignatiekas binnen de FOD Financiën en vervangt het KB nr. 150 van 1935, dat sterk achterhaald is. De belangrijkste vernieuwingen van dit voorontwerp zijn:

  • vereenvoudiging en uniformering van de terminologie
  • vereenvoudiging en uniformering van het interestregime
  • afschaffing van de agentschappen van de Deposito- en Consignatiekas
  • digitalisering van de werking en de correspondentie van de Deposito- en Consignatiekas
  • invoering van een wettelijke basis om een retributie te heffen voor diensten die de Deposito- en Consignatiekas verricht
  • identificatie van particulieren aan de hand van hun rijksregisternummer en van rechtspersonen aan de hand van hun KBO-nummer
  • vereenvoudiging en aanpassing van de publicatieprocedure voor de bijna verjaarde consignaties
  • onmiddellijke storting in de Schatkist van geconsigneerde bedragen van minder dan of gelijk aan 20 euro die sinds meer dan vijf jaar inactief zijn gebleven bij de inwerkingtreding van dit voorontwerp

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.