28 sep 2012 19:04

Aanwerving van personen met een handicap bij de federale overheid

De ministerraad neemt een aantal maatregelen om de tewerkstelling van mensen met een handicap in de federale overheid te bevorderen. De ministerraad voert zo het regeerakkoord uit dat mensen met een handicap meer kansen op een job wil geven.

De federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, het ministerie van Defensie, de federale politie en de rechtspersonen van publiek recht (bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken) moeten personen met een handicap aanwerven tot 3% van hun personeelsbestand.

De overheidsdiensten die het quotum van 3% niet halen moeten voor elke aanwerving als stagiair en voor elke indienstneming met een arbeidsovereenkomst de lijsten raadplegen van de personen met een handicap die laureaat zijn van een selectie-examen 

Daarnaast wordt het toezicht door de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris, de afgevaardigde van de minister van Begroting of de regeringscommissaris van begroting op de naleving van het quotum versterkt bij de diensten die het niet zouden hebben bereikt. De reserves van laureaten met een handicap die samengesteld zijn op de datum dat dit besluit in werking treedt, blijven vier jaar geldig. 

Deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2013. 

Zie ook persbericht in bijlage.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage.