20 jul 2023 18:32

Aanwijzing van een lid van de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Defensie Ludivine Dedonder een ontwerp van koninklijk besluit goed tot hernieuwing van de aanwijzing van een plaatsvervangend lid van het Openbaar Ministerie bij de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens.

De aanwijzing van Paule Somers, substituutprocureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik en federaal magistraat bij het federaal parket, als plaatsvervangend lid van de bestuurlijke commissie wordt hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.