29 apr 2013 17:43

Actieplan 2013-2018 voor de informatisering van de gezondheidszorg

De verschillende ministers - federaal, gewestelijk en communautair - die instaan voor het gezondheidsbeleid vergaderden vandaag op 29 april 2013 over de gezondheidszorg. Op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid keurden ze het actieplan 2013-2018 voor de informatisering van de gezondheidszorg officieel goed.

De verschillende ministers - federaal, gewestelijk en communautair – hebben zich er zich toe verbonden om, in het belang van de patiënt en via overleg, de doelstellingen van het Actieplan 2013-2018 voor de informatisering van de gezondheidszorg concreet te realiseren. In dat vooruitzicht hebben de ministers op 29 april 2013 een protocolakkoord ondertekend, als voorbode van een samenwerkingsakkoord.

Het actieplan "e-Gezondheidszorg" tekent, op een concrete manier en voor de volgende vijf jaar, de acties uit die moeten worden gerealiseerd om de elektronische gegevensuitwisseling van het patiëntendossier in de gezondheidszorg en de ziekteverzekering te veralgemenen. Door die informatie-uitwisseling zal, met de instemming van de patiënt en met een strikt naleven van de regels inzake de gegevensbeveiliging en de privacywetgeving, de zorgkwaliteit duidelijk verbeteren en zullen de administratieve lasten voor patiënten, zorgverleners en ziekenfondsen verminderen.

Het actieplan werd in het najaar 2012 opgesteld tijdens een breed overleg met alle actoren op het terrein (patiëntenverenigingen, zorgverleners, ziekenfondsen, de IT-industrie, overheden). Meer dan 300 mensen hebben, in een constructieve en creatieve geest, hun kennis en verwachtingen gebundeld om een sterk "e-Gezondheidsstelsel" te ontwikkelen waarin de patiënt centraal staat.

Het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 en andere bijhorende documenten over de Ronde Tafel eHealthzijn publiek consulteerbaar via de website www.RTReH.be .

Door dit "e-Gezondheidszorg" beleid moeten we de dubbele registraties en het overbodige papierwerk vermijden, de veiligheid en de kwaliteit van de verleende zorg dankzij een betere kennis van het volledige patiëntendossier verhogen, de samenhang van de technologische systemen en van de medische technologie die men in de verschillende gewesten gebruikt garanderen, en de informatie volledig benutten om het gezondheidsbeleid uit te voeren.

Het actieplan dekt verschillende projecten die voor onze gezondheidszorg essentieel zijn. En er zal om de zes maanden aan de Interministeriële Conferentie worden gerapporteerd over de realisatie van het plan. De projecten betreffen bijvoorbeeld het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift, de traceerbaarheid van de implantaten, het delen van de medische gegevens tussen de zorgverleners, het opstellen van het gezondheidsdossier waartoe de patiënt rechtstreeks toegang heeft, het elektronische verkeer van medisch-administratieve gegevens met de ziekenfondsen, de evaluatie en bijsturing van de regelgeving betreffende de stimuli voor de informatisering door de zorgverleners, enz.

Meer dan 4 jaar na de oprichting van het e-Healthplatform, zorgt de uitvoering van het actieplan ervoor dat alle actoren samen aan de patiënten en aan de zorgverleners e-gezondheidszorgdiensten met een echte meerwaarde kunnen aanbieden. Het is ook van belang om de tijd te nemen om de nieuwe werkmethodes uit te leggen, te overtuigen en ze te doen aanvaarden. We moeten het medisch en paramedisch personeel van omslachtige of overbodige administratieve taken kunnen bevrijden, zodat ze zich ten volle aan de patiënt kunnen wijden. De patiënt moet een betere zorg kunnen genieten, dankzij een grotere kennis van zijn globaal medisch dossier en zo, samen met de zorgverleners, een actieve rol in zijn gezondheid spelen.

De “tijdslijn” in bijlage geeft een overzicht en illustreert de streefdata voor het uitvoeren van de diverse actiepunten, voorgesteld bij het opmaken van het actieplan; de concrete omschrijvingen en streefdata staan in het Actieplan 2013-2018.

In de geest van het constructieve overleg, dat alle betrokkenen mobiliseerde en nauw betrok bij het plan, is het voortaan nodig om er voor te zorgen dat de verschillende actoren (zorgverleners, verzekeringsinstellingen, patiëntenverenigingen, de industrie, de federale en gewestelijke instanties...) samenwerken om de uitvoering van dat actieplan te realiseren. Het overlegcomité van de eHealthgebruikers, waarbij de deelgebieden kunnen aansluiten, zal de taak krijgen om een permantent forum over de e-gezondheid in te richten.
 

Laurette Onkelinx
Vice-premier en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Vice-première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Fadila Laanan
Ministre de la Communauté française de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances

Harald Mollers
Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales

Celine Fremault
Ministre de la Santé de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française

Guy Vanhengel

Minister van Volksgezondheid, van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Eliane Tillieux
Ministre Wallonne de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances

Voor nadere informatie betreffende dit persbericht kan u contact nemen met hetzij :
- De heer C. Decoster, Secretaris van de IMC, christiaan.decoster@gezondheid.belgie.be
- De heer Fr. Robben, administrateur- generaal e-Health, Frank.Robben@ksz-bcss.fgov.be
- De heer R. Deridder, directeur generaal Riziv, ri.deridder@riziv.fgov.be