04 dec 2014 12:58

Actieplan tegen sociale dumping

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein het actieplan tegen sociale dumping goed.

De regering wenst de strijd tegen sociale dumping verder te zetten en een aantal concrete maatregelen te nemen. Hiervoor heeft de ministerraad een actieplan tegen sociale dumping goedgekeurd, dat verschillende politieke acties bevat die conform zijn met het Europees recht. Het is gebaseerd op volgende  krachtlijnen:

  • de geïntegreerde benadering die gericht is op preventie, detectie, controle en sanctie. Er wordt een minimumaantal controles bepaald met een grotere rol voor datamining/datamatching. Het vervolgingsbeleid zal onder meer geharmoniseerd worden in nauw overleg met het College van procureurs-generaal.
  • een relevante benadering: behalve een nationale aanpak zal er een aanpak op Europees niveau worden voorgesteld met een maximaal gebruik van de beschikbare middelen
  • een politieke benadering: zowel op nationaal als op Europees niveau zal de ministerraad verschillende initiatieven nemen om in de loop van volgend jaar effectieve maatregelen uit te vaardigen, in overleg met de sociale partners en de betrokken politieke en publieke instanties.

Het plan zal begin 2015 worden opgenomen in het federaal actieplan voor de strijd tegen sociale fraude, dat momenteel wordt voorbereid door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

De ministerraad keurt bovendien de brief voor de Europese Commissie goed, met het antwoord op het gemotiveerde advies dat op 25 september 2014 werd betekend betreffende zijn ingebrekestelling op het vlak van de sociale antimisbruikbepaling. Deze bepaling zou de uitvoering van Europese regels inzake detachering beïnvloeden.