12 sep 2008 15:19

Activiteitencoöperatie

Statuut van de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie

Statuut van de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Werk Joëlle Milquet en minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena een ontwerp van koninklijk besluit in eerste lezing goedgekeurd dat het statuut van de kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie vastlegt. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Intussen wordt het ook aan de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO voorgelegd.

De wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen omschrijft de activiteitencoöperatie als een vennootschap met sociaal oogmerk dat de statutaire doelstelling heeft om kandidaat-ondernemers te adviseren, te begeleiden, te coachen en te ondersteunen tijdens hun activiteiten, zodat ze zich later als ondernemer kunnen vestigen. De kandidaat-ondernemers behouden hun recht op werkloosheidsuitkeringen, leefloon of maatschappelijke hulp tijdens de periode dat ze met een begeleidingsovereenkomst aan een activiteitencoöperatie zijn verbonden.

Het ontwerp bepaalt de doelgroep, de voorwaarden en de wijze waarop ze de werkloosheidsuitkeringen kunnen behouden en het bedrag van de vergoeding die ze kunnen ontvangen bovenop hun sociale uitkering. Het legt de inwerkingtreding van de wet van 1 maart 2007 vast op 1 maart 2007.

Ten minste 60% van de kandidaat-ondernemers moet tot een van volgende doelgroepen behoren:

  • jonger dan 50 jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloze sinds meer dan 155 dagen  of leefloner of gerechtigde op de financiële maatschappelijke hulp sinds meer dan 12 maanden
  • ouder dan 50 jaar uitkeringsgerechtige werkloze sinds meer dan 77 of leefloner of gerechtigde op de financiële hulp sinds meer dan 6 maanden

Volledig werklozen die een contract als kandidaat-ondernemer afsluiten hebben recht op dezelfde vrijstelling van de verplichte beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt als werklozen in opleiding. De kandidaat-ondernemer zal bovenop zijn uitkering een vergoeding ontvangen van twee euro per uur gepresteerd in het kader van de overeenkomst.