16 nov 2018 18:04

Activiteitenverslag 2017-2018 over de werking van het internecontrolesysteem en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister belast met Ambtenarenzaken Sander Loones en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van de conclusies en aanbevelingen in het algemeen jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het activiteitenverslag 2017-2018 is het negende activiteitenverslag van het ACFO sinds zijn officiële start op 2 april 2010. Het globaal verslag 'interne controle' berust op de jaarlijkse verslagen die de leidende ambtenaren aan het ACFO moesten bezorgen en, in enkele gevallen, op de jaarverslagen van de interne auditdiensten. In zijn conclusies vestigt het ACFO de aandacht van de regering op de vooruitgang geboekt bij de invoering van de interne controle. Het ACFO merkt echter op dat een aantal verwachte verbeteringen nog niet werden geconcretiseerd.

De ministerraad verzoekt elke minister om samen met de leidende ambtenaar/ambtenaren binnen hun bevoegdheden te onderzoeken hoe er zo goed mogelijk gevolg kan worden gegeven aan de aanbevelingen van het Auditcomité en in het bijzonder deze over:

  • de vastlegging van concrete doelstellingen
  • de voortzetting van de initiatieven over informatieveiligheid, met focus op de ontwikkeling van een coherent veiligheidsbeleid
  • de bepaling van een ruime visie op de interne en externe frauderisico’s
  • de afstemming van het intern beheersingssysteem op de bestuursovereenkomst, vooral wat betreft risicobeheersing en monitoring