06 feb 2006 11:27

Administratie van douane en accijnzen

Goedkeuring van het akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen Rusland en België

Goedkeuring van het akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen Rusland en België

De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed, houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 2 oktober 2001. Die Overeenkomst heeft als doel de strijd tegen de douanefraude en de fiscale fraude op internationale schaal te vergemakkelijken, door middel van een versterkte samenwerking tussen het Staatscomité der Douanes van de Russische Federatie en de Belgische Administratie der douane en accijnzen. Die Douaneadministraties willen bijdragen tot de bescherming van de fiscale, economische en sociale belangen van de twee landen. Om dat doel te bereiken behelst de overeenkomst een wederzijdse bijstand enerzijds voor de juiste heffing van douanerechten en andere belastingen en voor de juiste tariefindeling en anderzijds voor de voorkoming en opsporing van inbreuken op de douanewetgevingen. Die samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit de mededeling van inlichtingen of onderzoeksresultaten, maar ze kan ook bestaan uit het houden van een bijzonder toezicht op verdachte personen, goederen of vervoermiddelen. De overeenkomst bevat eveneens voor elke partij de mogelijkheid om ambtenaren te machtigen om als deskundige of getuige te verschijnen voor de rechtbanken van de andere Partij. Ambtenaren van één van de administraties kunnen daarenboven worden gemachtigd om in een raadgevende hoedanigheid aanwezig te zijn bij de onderzoeken van de ambtenaren van administratie van de andere Partij op het grondgebied van die laatste. Een aantal waarborgen en bijzonderheden worden gegeven enerzijds in verband met het vertrouwelijk karakter van de op basis van de Overeenkomst verkregen inlichtingen en documenten en anderzijds met de aan die verbonden bewijskracht.