27 okt 2017 17:48

Administratief en geldelijk statuut van het brandweerpersoneel en van het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die het administratief en geldelijk statuut wijzigen van de pompiers en van de ambulanciers die geen pompier zijn.

Het opstarten van de hulpverleningszones en de toepassing in de praktijk van de nieuwe statuten van het operationeel personeel van de hulpverleningszones hebben aangetoond dat er technische en inhoudelijke wijzigingen nodig zijn aan de statutaire bepalingen van het personeel. De belangrijkste wijziging is wellicht de mogelijkheid om in de toekomst ook aangeworven te kunnen worden als sergeant bij de brandweer. Tot op heden was dat een bevorderingsgraad. In de toekomst zal deze functie echter ook opengesteld worden bij aanwerving. Kandidaten moeten daarvoor beschikken over een bachelordiploma. De ontwerpen creëren voorts ook enkele opportuniteiten om het vrijwilligerschap bij de brandweer aantrekkelijker te maken. Zo kunnen beroepsbrandweermannen die naar een andere zone muteren of ontslag nemen zich in hun oude zone aanmelden als vrijwilliger. Tot slot introduceert het ontwerp de mogelijkheid om specialisten bij de brandweer te valoriseren. Beroeps en vrijwilligers die tevens duiker of gaspakdrager zijn kunnen in de toekomst wellicht aanspraken maken op een specialisatietoelage.

Het ontwerpbesluit met betrekking tot de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en omgekeerd moet het mogelijk maken voor het brandweerpersoneel om via een eenvoudige procedure over te stappen naar het ambulancepersoneel, en omgekeerd. Tot hiertoe was er hiervoor geen georganiseerde procedure en de brandweerman die ambulancier-niet brandweerman wou worden, moest een aanwervingsprocedure doorlopen. Deze vereenvoudigde procedure is geïnspireerd op de bestaande bepalingen inzake aanwerving en mobiliteit.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa