02 feb 2024 15:46

Advies over een voorontwerp van decreet van het Waals Toerismewetboek

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een eensluidend advies over het voorontwerp van decreet betreffende het Waals Toerismewetboek houdende diverse bepalingen.

Het voorontwerp van decreet omvat diverse wijzigingsbepalingen betreffende het Waals Toerismewetboek. De Waalse regering heeft gevraagd om dit voorontwerp van decreet voor te leggen aan het advies van de federale ministerraad over de bepalingen inzake overtredingen en strafrechtelijke sancties overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.