26 apr 2013 19:39

Afdeling Bestuurszaken Raad van State grondig hervormd

De rechtspleging voor de afdeling Bestuurszaken van de Raad van State wordt grondig hervormd. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft voorgesteld. Het voert het regeerakkoord uit dat een betere rechtspleging van de Raad van State plant.

De Raad van State zal zijn jurisdictionele controle van de wettelijkheid kunnen verfijnen. Hij zal arresten kunnen uitbrengen die niet enkel de nietigheid bevelen, maar die ook andere mogelijkheden inhouden. Zo kan de Raad van State de gevolgen van het arrest tot nietigverklaring in de tijd moduleren en gebruik maken van de administratieve lus, de hervorming van een beslissing en de injunctie.

Andere wijzigingen hebben als doel de procedure voor de Raad van State te verbeteren en de regels voor de verzoeker te vereenvoudigen. Zo zal het kortgeding gebaseerd zijn op de spoedeisendheid en kan het op elk moment tijdens de procedure worden ingesteld.  Daarnaast wordt ook de toegang van rechtspersonen tot de Raad van State vergemakkelijkt en wordt er vaker een beroep gedaan op bemiddelaars als alternatieve wijze om geschillen op te lossen. De hervorming zorgt voor een beter evenwicht tussen  de belangen van de verschillende partijen.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedure en de organsiatie van de Raad van State