02 dec 2016 16:58

Afschaffing van de RSZ-vermindering voor de tewerkstelling van langdurig werklozen bij lokaal veiligheids- en preventiebeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed om de vermindering van werkgeversbijdragen voor de tewerkstelling van langdurig werklozen ter ondersteuning van het lokale veiligheids- en preventiebeleid af te  schaffen.

Er wordt een nieuw systeem van subsidiëring bij de Fod Binnenlandse Zaken voorzien zodat de bestaande tewerkstelling behouden kan blijven.

Het ontwerp schaft de vermindering van werkgeversbijdragen voor de tewerkstelling van langdurig werklozen door een lokale overheid ter ondersteuning van het lokale veiligheids- en preventiebeleid af. Ook de werkuitkering die een langdurig werkloze ontvangt wanneer hij is tewerkgesteld via het mechanisme van de vermindering van werkgeversbijdragen, wordt afgeschaft. 

Als gevolg van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden en de middelen voor het doelgroepenbeleid overgeheveld naar de gewesten.

Het otwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen