12 mrt 2015 11:40

Afstand van vordering in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met het akkoord die een garantie biedt aan de lidstaten dat een andere lidstaat of een derde land in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie afstand doet van zijn vorderingen tegen die lidstaat.

De afstand van vordering heeft zowel betrekking op letsel of overlijden als op schade aan goederen, evenwel met uitzondering van gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de vorderingen van een lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geëxploiteerd, dan wel van letsel of overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie, gedaan te Brussel, op 28 april 2004