02 dec 2016 16:57

Afwikkeling van kredietinstellingen en beursvennootschappen

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om bepalingen rond de afwikkeling van kredietinstellingen en beursvennootschappen uit te voeren.

Het ontwerp heeft twee doelen:

  • Enerzijds voert het enkele bepalingen uit van de wet van 25 april 2014 over het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. Concreet gaat het om de opmaak van afwikkelingsplannen en groepsafwikkelingsplannen bij het faillissement of een hervorming, aangevuld met de beoordeling van de afwikkelbaarheid van deze instellingen.
  • Anderzijds zet het ontwerp de omzetting van de Europese richtlijn 2014/59/EU naar Belgisch recht verder. Die richtlijn regelt de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernenmingen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.