30 nov 2023 15:20

Agenda van de ministerraad van 1 december 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de staat voor 2023
 • Personeelsformatie bij het gerecht
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Overheidsopdracht betreffende opleidingen bedrijfseerstehulpverlening
 • Overheidsopdracht voor de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Regie der Gebouwen: huur van lokalen en racks voor het Rijksregister
 • Ontwikkeling van een beleid inzake het gebruik van cloudtechnologie
 • Benoemingsvoorwaarden voor de griffiers bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Fedasil: verlenging en uitbreiding interimarbeid
 • Uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector
 • Verlenging van datum van uitreiking van de koopkrachtpremie
 • Federale gezondheidszorgsectoren: ondersteuning van het zorgpersoneel, de opleidingsprojecten en de pilootprojecten
 • Handelingen die onder bepaalde voorwaarden ook door niet-gezondheidszorgbeoefenaars kunnen worden uitgevoerd
 • Aangepaste samenstelling van het Raadgevend Comité en het Doorzichtigheidscomité van het FAGG
 • Toewijzing van opdrachten aan de Algemene Administratie van de Thesaurie
 • Informatieverstrekking inzake de milieu-impact van pakketbezorging - Tweede lezing
 • Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap over daders van seksueel misbruik
 • Financiële hulp voor de aanwerving van personeel voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme
 • Wijzigingen inzake sanctioneringsbepalingen voor elektriciteitsbedrijven en CO2-emissiegrenswaarden
 • Wijziging van de wet over de federale dienstenintegrator
 • Uitbreiding maatregelen voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Brussel
 • Belgisch commando van de operatie AGENOR
 • Humanitaire hulp aan de burgerbevolking in Gaza
 • Bijkomende financiering voor humanitair voedselprogramma Grain from Ukraine
 • Bijdrage voor de nucleaire veiligheid in Oekraïne
 • Financiering van de terugkeeroperatie na de staatsgreep in Niger
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2023
 • Benoeming van vier leden Afwikkelingscollege Nationale Bank van België
 • B-FAST operaties naar Libië en Gaza
 • Wijziging Vreemdelingenwet inzake toekenning van hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Varia