11 mei 2023 18:58

Agenda van de ministerraad van 12 mei 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 • Wijzigingen inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies
 • Omzetting van de Europese richtlijn inzake de bescherming van de klokkenluiders binnen de federale publieke sector
 • Correctie mandaathouders bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Buitenlandse Zaken
 • Overheidsopdracht voor de FOD BOSA
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Wettelijk kader voor detacheringen van personeelsleden van de geïntegreerde politie naar haar sociale dienst
 • Wijziging financieringsmodaliteiten van het Federaal Migratiecentrum Myria
 • Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2022
 • Diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken
 • Hervorming van het eerste boek van het Strafwetboek - Tweede lezing
 • Financiële tussenkomst voor het transitiehuis in Mechelen
 • Reglementering van het cameragebruik door de brandweer en de civiele bescherming
 • Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH
 • Halfjaarlijks verslag Herstel- en Investeringsplan
 • Verplichtingen van de telecomoperatoren rond de ‘Bel me niet weer’ databank
 • Belgisch voorzitterschap van de EU: overdracht van kredieten naar de FOD Economie
 • Samenwerkingsakkoord over de oprichting van een coördinatiedienst fraudebestrijding
 • Belgische bijdrage aan de Resilience and Sustainability Trust van het IMF
 • Eerste deel van het programma 2023 voor de leningen van staat tot staat
 • Verslag van de ESA-ministerraad 
 • Overheidsopdracht talent & learning management ambtenarenzaken
 • Quotum aan te werven magistraten in opleiding 1/10/2023
 • Benoeming leden studiecommissie overheidsinvesteringen
 • Wetsontwerp ETIAS Nationale eenheid (E.N.E)
 • Kredieten asiel en migratie 2023-24
 • Vastlegging quota artsen voor het jaar 2029
 • Uitvoering (wetsontwerp en KB’s) sociaal akkoord Groep van 10
 • Plusplannen: uitvoering begrotingscontrole
 • Wet diverse sociale zaken
 • Programmawet 2e lezing
 • Varia