21 feb 2013 21:00

Agenda van de ministerraad van 22 februari 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad kunt u de nieuwsberichten raadplegen op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Optifed : projecten 'het nieuwe werken'
 • Overgang naar niveau A voor federale ambtenaren - tweede lezing
 • Fedict: bijzondere samenwerking met eGov
 • Regie der Gebouwen: verlenging van een huurcontract voor de diensten van de Raad van State
 • Nieuwe mandaten en benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging
 • Overheidsopdracht voor de toegang van de FOD Werkgelegenheid tot de digitale gegevensbank Lexsocial
 • Uitbreiding van de vereenvoudigde aangifte van personenbelasting
 • Betaling van overuren in de openbare sector
 • Financiering van investerings- en onderhoudskosten van sociale gegevensbank klanten van telecommunicatiediensten
 • Gelijkgestelde perioden voor pensioenen van loontrekkenden
 • Gezinsbijslag voor zelfstandigen na betaling van eerste sociale zekerheidsbijdragen
 • Bestuursovereenkomsten met openbare instellingen van openbare zekerheid en het e-Health-platform
 • Tegemoetkoming voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter 2013
 • Accrediteringsstuurgroep en paritaire comités
 • Vereenvoudiging van aanvragen voor de tegemoetkoming in farmaceutische specialiteiten
 • Wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de Universitaire stichting
 • Vestiging van het EUREKA-secretariaat in Brussel
 • Bekrachtiging van het ILO-verdrag over de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen op de werkplaats
 • Verdrag over de deeltijdse arbeid
 • Modernisering van de rechtsbescherming van het personeel van de Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom
 • Akkoord met vier landen voor de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen politie- en douanediensten
 • Verdrag met Congo inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken en de overbrenging van gevonniste personen
 • Akkoord met Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van belastinginlichtingen
 • Akkoord met Dominica inzake de uitwisseling van belastinginlichtingen