23 jul 2021 09:02

Agenda van de ministerraad van 23 juli 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Beheerscomité van de dienst ‘Fonds voor de Medische Ongevallen’ van het RIZIV

 • Benoemingen bij de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

 • Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse

 • COVID-19: niet-structurele verhoging van de personele middelen van de RVA - derde kwartaal

 • COVID-19: toekenning van een subsidie aan Bozar

 • Bescherming van geclassificeerde informatie en de Publiek Gereguleerde Dienst - tweede lezing

 • Openbaar ambt: deconnectierecht

 • Ambtenaren: toekenning van een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus

 • Energetische renovatie van overheidsgebouwen

 • Overheidsopdracht voor het verlengen van de huurovereenkomsten van de federale drukkerij Fedopress

 • Overheidsopdracht voor Defensie

 • Actualiseringsproces van de Strategische Visie voor Defensie

 • Overheidsopdracht voor de aankoop van sportkledij voor de geïntegreerde politie en Defensie

 • Kredieten die nodig zijn voor de organisatie van de verkiezingen die onder federale bevoegdheid vallen

 • Conceptnota ter verbetering van het wetgevend proces van de Raad van State

 • Dialoogplatform over de toekomst van het Belgisch federalisme: overheidsopdracht voor het deel communicatie

 • Overheidsopdracht voor de FOD Beleid en Ondersteuning

 • Gunning van de overheidsopdracht (DBFM) voor de nieuwe penitentiaire instelling in Antwerpen

 • Dossiers over de Regie der Gebouwen

 • Bevestiging van de ministeriële besluiten voor steun aan organisatoren van evenementen

 • Betaald educatief verlof 2021-2022

 • Aanpassing van de algemene wet inzake douane en accijnzen aan het douanewetboek van de Unie

 • Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen

 • Wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen

 • Vaststelling van de bedragen voor de vergoedingen betreffende de sociale akkoorden binnen de gezondheidssector

 • Vaststelling van het bedrag voor de vergoedingen betreffende het peterschap en het bijkomend verlof binnen de gezondheidssector

 • Aanpassing van de inhouding op de invaliditeitsuitkering van gerechtigden met gezinslast

 • Toekenning van een toegang tot de data van de permanente steekproef aan het IWEPS

 • Zevende beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost (2022-2026)

 • Wijzigingen inzake het EPIS-systeem en het toegangsregister binnen de kansspelsector

 • Bepalingen betreffende de speellimiet voor de online kansspelen

 • Vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen

 • Uitvoering van het Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid

 • Integratie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de algemene beleidsnota’s

 • Nota over de controle van e-commerce

 • Aanpassing van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en de adequate middelen

 • Regeling van de rechtspositie van het politiepersoneel betreffende de loopbaanonderbreking voor mantelzorg

 • Impulsbeleid voor gemeenten in de strijd tegen intrafamiliaal geweld

 • COVID-19: sensibiliseringscampagne ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld

 • Werking van de Nationale Loterij, het verdelingsplan van de subsidies voor 2021 en Scooore NV

 • Tweede verdeling van extra kredieten voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid

 • Verdeling van de vierde schijf van de interdepartementale provisie Nieuw beleid 2021

 • Instemming met de overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de E.U.

 • Actualisering van de handleiding voor procedures voor het Hof van Justitie van de E.U. en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie

 • Conferentie over de Toekomst van Europa: organisatie van een burgerpanel

 • Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het IMF voor Somalië

 • Oprichting van de internationale vereniging zonder winstoogmerk MYRRHA

 • Onderwaardering textiel en schoen van Chinese oorsprong – aansprakelijkheid België

 • Wet diverse bepalingen gezondheidszorg

 • Uitvoeringen besparingen farma (uitvoering begrotingscontrole)

 • Budget 2021 werking financiering ziekenhuizen

 • Wijziging wet analyse van de dreiging

 • Wijziging wet betreffende veiligheid bij voetbalwedstrijden

 • Minimumvereisten informatie energiefactuur

 • Benoeming Franstalig lid BIPT

 • Overheidsopdrachten BOSA – digitale transformatie

 • Implementatie Single Digital Gateway

 • Overheidsopdrachten Justitie

 • MB Covid na OCC van 19/7

 • Samenwerkingsakkoord Covid Safe Ticket na OCC van 19/7

 • Varia