24 feb 2017 09:55

Agenda van de ministerraad van 24 februari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Wijziging van de Vreemdelingenwet inzake kennelijk onrechtmatige beroepen
 • Innen van retributies door de gemeenten voor bepaalde verblijfsvergunningen - Tweede lezing
 • Regie der Gebouwen: protocolakkoord over de verkoop van blok A van "Residence Palace" aan de EU
 • Schadeloosstellingen voor het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken bij schade door buitengewone risico's in het buitenland
 • Inwerkingtreding van enkele artikelen in de wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken in verband met de geïntegreerde politie
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Nieuw concept van professionele evaluatie van de militairen 
 • Wijziging van diverse bepalingen betreffende het onderwijs in de Koninklijke Militaire School  
 • Sciensano: informatie en samenwerkingsvoorstel met de gemeenschappen en gewesten
 • Vervanging van twee vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Klimaatcommissie
 • Diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
 • Omzetting van de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties
 • Wijziging van de elektriciteitswet om de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem te verbeteren - Tweede lezing
 • Instemming met het internationaal verdrag over de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen
 • Instemming met het bilateraal akkoord tussen België en Andorra voor de erkenning en uitwisseling van rijbewijzen
 • Instemming met de overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol bij het internationaal verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel
 • Instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten
 • Instemming met het tweede protocol tot wijziging van het akkoord tussen België en de Raad van Europa inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa
 • Varia