03 mei 2024 09:28

Agenda van de ministerraad van 3 mei 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Wijzigingen inzake de betalingsregels voor overheidsopdrachten
 • Mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de RSZ
 • Detachering van personeelsleden van het FAGG naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
 • Ambtenarenzaken: invoering van een arbeidsregeling van drie vijfde van de volledige prestaties
 • Uitbreiding van de bevoegdheden van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
 • Statuut van de aalmoezeniers, de consulenten van de erediensten en de moreel consulenten bij de gevangenissen
 • Masterplan gevangenissen: procedure wijziging opdrachtgever voor de DBFM-contracten
 • Hernieuwing van het mandaat van beheerder van de Raad van State
 • Luchtwaardigheid van militaire luchtvaartuigen
 • Regie der Gebouwen: toekenning erfpachtovereenkomsten
 • Regie der Gebouwen: verlenging huurovereenkomst van een gebouw voor de Ondernemingsrechtbank van Brussel
 • Overname open Dublincentrum door de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: indiensthouding van een griffier na de pensioengerechtigde leeftijd
 • Gebruik van tolken en vertalers door instanties voor verblijf of internationale bescherming - Tweede lezing
 • Sluitings- en overbruggingsvergoeding voor werknemers van ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit
 • Elektronisch indienen van aanvraag voor onderbrekingsuitkeringen
 • Wijziging inzake het tijdskrediet eindeloopbaan
 • Vaststelling van de vereiste informatie in het kader van het opzeggingsrecht van de verzekeringnemer
 • Aanvulling lijsten van oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen
 • Vogelgriepvirus: middelen uit crisisreserve FAVV voor 2024
 • Gemeenschappelijk stappenplan van skeyes en Defensie in het kader van hernieuwbare energie
 • Verhoging van de mobiliteitsvergoeding
 • Verbetering van de toegang tot somatische zorg
 • Toekenning van een financiële tegemoetkoming aan geconventioneerde verpleegkundigen
 • Toepassingskader voor vergoedbare geneeskundige verstrekkingen op afstand
 • Verdeling van middelen ter versterking van de strijd tegen drug
 • Aanduiding van de Nationale Veiligheidsoverheid als de Belgische verantwoordelijke autoriteit voor de publiek gereguleerde dienst
 • Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg in Namen
 • Evaluatiecriteria voor financieringsverzoeken federaal klimaatbeleid
 • Beperking van het gebruik van plastic wegwerpproducten – Tweede lezing
 • Bepalingen inzake plastic draagtassen voor eenmalig gebruik en etiketten op herbruikbare flessen
 • Omzetting Europese richtlijn inzake weerbaarheid van kritieke entiteiten
 • Wijzigingen inzake de territoriale afbakening van de hulpverleningszones
 • Eindverslag uitvoering gender mainstreaming op het federale niveau
 • Wijzigingen aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes
 • Oekraïne: steun aan de privésector via Wereldbankgroep
 • Wijziging inzake betalingsvoorwaarden IDA20
 • Financiering voorbereidende fase Einstein-telescoopproject
 • Varia