21 feb 2013 17:47

Akkoord met Dominica inzake de uitwisseling van belastinginlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen het België en het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord vergemakkelijkt de uitwisseling op verzoek van inlichtingen tussen België en Dominica inzake belastingaangelegenheden. De uitwisseling van inlichtingen vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijken.
Het akkoord kadert in een proces waarbij België met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluit die voorzien in de uitwisseling van fiscale inlichtingen, met inbegrip van bankgegevens, volgens de standaard die de OESO hheft ontwikkeld.

De voornaamste kenmerken van het akkoord zijn:

  • het akkoord heeft in België betrekking op de vier inkomstenbelastingen die in België worden geheven: de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van niet-inwoners en op de belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
  • het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen (op verzoek) die relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de door het Akkoord beoogde belastingen
  • het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen in het bezit van onder meer banken en andere financiële instellingen
  • het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen
  • het akkoord bevat specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het houden van een (grensoverschrijdende) belastingcontrole in de partnerstaat
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het verzoek niet conform werd ingediend, indien de verzoekende partij op haar eigen grondgebied niet alle mogelijkheden heeft benut om de gevraagde inlichtingen te bekomen, indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde. Daarnaast mag een verzoek ook worden geweigerd indien de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim onthullen en kan een partij niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger bekend te maken of die volgens haar eigen wetgeving niet kan worden verkregen.
  • in het akkoord zijn strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan diegene die zijn voorzien in het akkoord, kan enkel met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte staat.
  • een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfel over de interpretatie of de toepassing van het akkoord. De procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.

Het akkoord werd door de Interministeriële Conferentie van Buitenlands Beleid als een gemengd verdrag aangemerkt en moet dus ook aan de instemming van de parlementen van de gewesten worden voorgelegd.

Brussel, 26 februari 2010