12 mrt 2015 11:54

Akkoord tussen België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de ministerraad zijn instemming betuigd met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord* tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord, dat voorziet in de uitwisseling van fiscale inlichtingen, inclusief bankgegevens, maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

De tekst van het akkoord wordt gepubliceerd op de website van de FOD Financiën.

Het akkoord zal ter instemming aan het federale Parlement worden voorgelegd. Aangezien het gaat om een gemengd verdrag zal het eveneens aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen worden voorgelegd.

* ondertekend op 11 april 2013 te Brussel en op 23 mei 2013 te Hamilton