21 dec 2012 12:49

Akkoord tussen België en Saint Vincent en de Grenadines voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord heeft tot doel inlichtingen inzake belastingaangelegenheden op verzoek uit te wisselen tussen België en Saint Vincent en de Grenadines. De uitwisseling vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te beschermen.
België wil met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluiten die in de uitwisseling van fiscale inlichtingen en bankgegevens voorzien, volgens de standaard die is ontwikkeld door de OESO. 

De voornaamste kernmerken zijn:

  • het akkoord heeft betrekking op alle belastingen die worden geheven of beheerd door het land. In België is het akkoord ook van toepassing op de belastingen die geheven worden door de gewesten, gemeenschappen, gemeenten…
  • het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen op verzoek die naar verwachting relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de door het akkoord beoogde belastingen
  • het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen in het bezit van onder meer banken en andere financiële instellingen
  • het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen
  • het akkoord bevat specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het houden van een (grensoverschrijdende) belastingcontrole in de partnerstaat
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien de verzoekende staat de inlichtingen niet zou kunnen verkrijgen ingevolge van haar interne wetgeving, indien het verzoek niet conform het akkoord werd ingediend, indien de verzoekende Partij op haar eigen grondgebied niet alle mogelijkheden heeft benut om de gevraagde inlichtingen te bekomen, indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde of indien het vestrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim zou onthullen. Bovendien kan een staat niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger bekend te maken
  • er zijn in het akkoord strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen. Een andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan die die in het akkoord is, kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte staat
  • een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfelpunten betreffende de interpretatie of de toepassing van het akkoord. De procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.

Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, wordt het aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen voorgelegd.

Brussel, 7 december 2009.