28 apr 2017 17:59

Algemene uitvoeringsregels voor de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt inzake de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren. 

Dit ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van twee Europese richtlijnen* in het hoofdstuk over de uitvoering van de opdracht. Naast een aantal technische aanpassingen wordt voor een ingrijpende hervorming van de regels voor de wijzigingen aan de opdracht gezorgd. Een aantal kernbepalingen omtrent wijzigingen aan de opdracht worden van toepassing verklaard in de speciale sectoren, zelfs wanneer het personen betreft die genieten van bijzondere of exclusieve rechten.

Daarnaast voorziet het ontwerp in een aantal nieuwe bepalingen die kaderen in de strijd tegen de sociale dumping. De voornaamste bepalingen in dit verband hebben betrekking op het verbod voor de onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd toegewezen verder in onderaanneming te geven, de beperking van de onderaannemingsketen, de verhoogde transparantie in deze onderaannemingsketen, de verplichte naleving van de erkenningswetgeving voor de onderaannemers en op het nazicht op de afwezigheid van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers.

Het ontwerp van koninklijk besluit vormt het tweede uitvoeringsbesluit in een reeks van vijf. De vier andere uitvoeringsbesluiten betreffen:

  • de plaatsing van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
  • de plaatsing van overheidsopdrachten in de speciale sectoren
  • de regels inzake de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels voor de concessieovereenkomsten
  • de bepalingen inzake Bestuur

De inwerkingtreding van het geheel van deze reglementering overheidsopdrachten zal simultaan gebeuren.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

* 2014/24/EU en 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsten van overheidsopdrachten

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten