19 dec 2012 12:29

Allogeen navelstrengbloed

Na het advies over het autoloog gebruik van navelstrengbloed onderzocht de Hoge Gezondheidsraad de problematiek van navelstrengbloed voor allogeen gebruik.

Huidige situatie

Navelstrengbloedbanken voor allogeen gebruik spelen steeds meer een prominente rol op het gebied van transplantatie van hematopoïetische stamcellen (HSC). Met een wereldwijde inventaris van ongeveer 540.885 onmiddellijk beschikbare eenheden (BMDW, 22 augustus 2012) wordt navelstrengbloed immers beschouwd als een bron van HSC equivalent aan andere transplantaatsoorten voor kinderen of als een aanvaardbare alternatieve bron van HSC voor volwassenen. Naast de onverwante donortransplantaties is het voor sommige indicaties ook mogelijk om een familiale donortransplantatie uit te voeren, voor zover transplantaten van goede kwaliteit kunnen weggenomen en bewaard worden.

Sinds het oprichten van de eerste navelstrengbloedbanken evolueerden de opslag- en transplantatiepraktijken, werden internationale normen opgesteld en de wettelijke kaders verbeterd, wat tot een betere algemene kwaliteit van de beschikbare transplantaten heeft geleid. In dezelfde zin evolueerden op internationaal niveau ook de eisen aan transplantatiecentra voor transplantaatselectie.

Huidig standaard gebruik en translationele indicaties voor allogeen navelstrengbloed

Hematopoïetische stamceltransplantatie is op dit ogenblik een van de gebieden waarin klinische onderzoek het meest actief en uitgebreid gevoerd wordt. Het onderzoek is voornamelijk gericht op het verbeteren van de hematopoïetische en immunologische reconstitutie na transplantatie. In de regeneratieve geneeskunde zou bij preklinisch onderzoek navelstrengbloed kunnen worden aangewend als een bron van niet-hematopoïetische stamcellen.

Behoefte aan navelstrengbloed in België

In België worden 90% van de onverwante transplantaties uitgevoerd met vreemde transplantaten/donoren. Voor patiënten van bepaalde etnische groepen blijft de mogelijkheid tot het vinden van een compatibele donor/transplantaat klein. De meeste donoren en beschikbare transplantaten zijn immers van Kaukasische oorsprong. Het verkrijgen van nieuwe eenheden zou meer gericht moeten zijn op bevolkingen die in de inventarissen ondervertegenwoordigd zijn, zodat ook zij toegang tot compatible transplantaten zouden hebben.

De strategieën voor het ontwikkelen op middellange en lange termijn van allogene navelstrengbloedbanken zouden binnen een internationaal kader moeten worden beschouwd en rekening moeten houden met de evolutie van de kwaliteitseisen. De HGR beveelt aan de volgende strategische hoofdlijnen te volgen:

  • enkel eenheden van hoge kwaliteit met een grote celinhoud bewaren;
  • in alle banken een beleid voeren waarbij wordt nagegaan of de navelstrengbloedeenheden die bewaard werden voordat de kwaliteitsnormen waren ingevoerd aan de huidige normen voldoen (celtellingen, leefbaarheid en clonogene activiteit, merkers van infectieziekten, steriliteit, verpakking en etikettering);
  • de immunogenetische diversiteit van de bewaarde eenheden verbreden;
  • een groter aantal kraamafdelingen als inzamelplaatsen erkennen.

Nood aan campagnes

De HGR beveelt aan campagnes voor het grote publiek en minderheden in te richten, wanneer meer kraamafdelingen als inzamelplaats erkend worden.

Het volledige advies is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: http://tinyurl.com/HGR-8784-allogeen-navelstrengbloed

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

De experten:

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be

 

Over de Hoge Gezondheidsraad(HGR)

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten ingesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek van de Minister of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Alle openbare adviezen en brochures zijn te vinden op de website: www.hgr-css.be