27 mei 2016 17:25

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid en bijzondere toewijzingen 2016

De ministerraad keurt zes ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering en de bijzondere toewijzingen 2016 en een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de regeling tot betaling van de bijkomende financiële middelen voor de projecten ten voordele van de personen die tot de risicogroepen behoren.

De ministerraad keurt de volgende ontwerpen goed:

  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers: het bedrag is vastgelegd op 3.677.000 euro
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de netto-meerkost van het afschaffen van het bijzonder regime van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart: het bedrag is vastgelegd op 9.784.000 euro
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen: het bedrag is vastgelegd op 46,8 miljoen euro
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdrage voor het scheppen van onderzoeksmandaten: het bedrag is vastgesteld op 11.429.727 euro
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001: het bedrag is vastgesteld op 1.824.758.000 euro
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, §1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 over de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders: het bedrag is vastgesteld op 30 miljoen euro (het bedrag dat werd toegekend voor 2015 werd ook gecorrigeerd naar 30 miljoen euro)
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de regeling tot betaling van de bijkomende financiële middelen voor de projecten ten voordele van de personen die tot de risicogroepen behoren: het bedrag is vastgesteld op 12 miljoen euro

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.