24 jun 2022 16:14

Ambtenarenzaken: afwezigheden van één dag wegens ziekte

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de afwezigheden wegens ziekte van personeelsleden van de federale overheidsdiensten.

In overeenstemming met de beslissingen van de ministerraad van 21 oktober 2021, wordt bepaald dat een personeelslid bij ziekte van één dag een ziektebriefje dient voor te leggen wanneer deze tijdens het lopende kalenderjaar reeds driemaal afwezig is geweest als gevolg van ziekte of ongeval met een duur van één dag zonder een geneeskundig getuigschrift. Deze maatregel is van kracht vanaf 1 januari 2023.

Daarnaast wordt van deze wijziging gebruik gemaakt om te preciseren dat een ziektebriefje moet ingediend worden binnen de twee werkdagen in plaats van zo snel mogelijk.

Het ontwerp wordt na syndicaal overleg aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het ziektebriefje