09 jun 2016 16:51

Amendement op de programmawet over de deeleconomie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van amendement op de programmawet goed over de deeleconomie. 

Het ontwerp van amendement stelt een verdeelsleutel voor wanneer een globale vergoeding is bepaald voor verschillende types van diensten die niet allemaal diensten zijn die inkomsten opleveren die in aanmerking komen voor het nieuwe fiscale stelsel van de deeleconomie.

Het nieuwe fiscale stelsel voor de deeleconomie is voor inkomstenbelastingen niet van toepassing op inkomsten uit de loutere ter beschikking stelling van onroerende en roerende goederen. Die inkomsten worden altijd beschouwd als onroerende en roerende inkomsten. De inkomsten uit onderverhuring zullen verder als divers inkomen worden belast. Wanneer ook andere diensten worden vergoed (schoonmaken, ontbijt...), zal het deel van de vergoeding dat daarop betrekking heeft onder het nieuwe stelsel vallen. 

Wanneer één globale vergoeding voor het totale pakket wordt gevraagd, moet die vergoeding op een redelijke manier worden omgeslagen over de verschillende type van diensten. Om problemen over bewijslast te vermijden, wordt voorgesteld om wanneer er in de overeenkomst geen afzonderlijke prijs voor de eigenlijke dienstprestatie is bepaald, het deel van de vergoeding dat betrekking heeft op de eigenlijke dienstprestatie en als inkomen uit de deeleconomie moet worden beschouwd, forfaitair vast te leggen op 20 % van de globale vergoeding.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op de indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.