07 okt 2016 16:19

Amendement van het verdrag over maritieme arbeid: verzekering voor de repatriëring, arbeidsongeschiktheid of overlijden van zeevarenden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en staatssecretaris van Noordzee Philippe De Backer een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over het omzetten van de amendementen van het verdrag over de maritieme arbeid in het Belgische recht.

Het voorontwerp van wet wijzigt de Belgische wetgeving om twee amendementen van het verdrag over maritieme arbeid 2006 om te zetten. Deze amendementen werden op 11 juni 2014 door de 103de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie in Genève goedgekeurd.

Het eerste amendement betreft de repatriëring en schrijft voor dat de reder verplicht is om een verzekering af te sluiten om de kosten van de repatriëring van de zeevarende te dekken. Het tweede amendement betreft de aansprakelijkheid van de reder en schrijft voor dat de reder voldoende zekerheid moet voorzien in het geval van overlijden of langdurige ongeschiktheid van zeevarenden als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico. De reder kan dit doen door zich te verzekeren of hij kan zich beroepen op het sociale zekerheidsstelsel.

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het model van certificaat van verzekering vaststelt voor de repatriëring en het certificaat van verzekering of andere financiële zekerheid voor de aansprakelijkheid van de reder.

De ontwerpen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juni 2007 betreffende diverse arbeidsbepalingen, en de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing op het verdrag betreffende maritieme arbeid 2006

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van certificaat van verzekering voor repatriëring en het certificaat van verzekering of andere finanicële zekerheid voor de aansprakelijkheid van de reder, bedoeld in titel 2 van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het verdrag betreffende maritieme arbeid 2006