13 nov 2015 14:22

Amendementen op de programmawet om definitie van flexiloon te verduidelijken

De ministerraad keurt ontwerpen van amendement op de programmawet goed rond de definitie van het flexiloon.

De volgende aanpassingen werden doorgevoerd:

  • Het eerste amendement verduidelijkt het begrip flexiloon door toe te voegen dat het flexiloon alle vergoedingen omvat die bij de uitoefening van een flexi-job toegekend worden en die voor de sociale zekerheid als loon gekwalificeerd worden. 
  • In het tweede en derde amendement wordt expliciet gesteld dat de voordelen die toegekend worden op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst niet inbegrepen zijn in het minimum flexiloon van 8,82 euro per uur. 
  • Het vierde en laatste amendement beoogt dezelfde duidelijkheid te verschaffen inzake fiscaliteit, met name eenzelfde fiscale vrijstelling bij de genieter zoals die geldt voor de bezoldigingen verkregen in het kader van flexijobarbeidsovereenkomst, maar nu ook voor de vergoedingen verkregen in het verlengde van die bezoldiging.

De ontwerpen van amendement worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.