11 mrt 2022 16:06

Amendementen op het voorontwerp van wet betreffende het bewaren van de identificatiegegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ontwerp-amendementen goed op het voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van de metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten.

Het Grondwettelijk Hof heeft bepaalde artikelen van de wet van 29 mei 2016 over het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie (dataretentiewet) nietig verklaard. Deze wet werd aangenomen om een einde te maken aan de anonimiteit van de vooraf betaalde kaarten via dewelke mobiele diensten kunnen worden gebruikt door de operatoren te verplichten om deze laatsten te identificeren.

De ministerraad heeft een ontwerp van reparatie van de dataretentiewet goedgekeurd in tweede lezing op 17 december 2021. Ondertussen heeft het Grondwettelijk Hof echter een nieuw arrest geveld met betrekking tot de wet van 1 september 2016, die werd aangenomen om een einde te maken aan de anonimiteit van de vooraf betaalde kaarten via dewelke mobiele diensten kunnen worden gebruikt door de operatoren te verplichten om deze laatsten te identificeren. Het vernietigt de wijziging aangebracht door art. 127 van de telecomwet “zij het slechts in zoverre het niet bepaalt welke identificatiegegevens worden verzameld en verwerkt en welke identificatiedocumenten in aanmerking komen”. Volgens het Hof eist de Grondwet dat deze gegevens en documenten worden opgesomd in de wet. Het Hof behoudt daarom de gevolgen van de vernietigde bepaling tot de inwerkingtreding van een wetskrachtige norm waarin die identificatiegegevens en identificatiedocumenten worden opgesomd.

Daarom keurt de ministerraad vandaag de amendementen op het ontwerp van reparatie goed, dat artikelen 126 en 127 in die zin wijzigt. De ontwerpamendementen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.