18 dec 2021 10:28

Bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van de eerste minister, de minister van Telecommunicatie, de minister van Justitie, de minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Volksgezondheid, de minister van Financiën en de staatssecretaris belast met Privacy, een wetsontwerp in tweede lezing goed betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten.

Het wetsontwerp, aangepast ingevolge het advies van de Raad van State en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, strekt er hoofdzakelijk toe te reageren op de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de artikelen 2, b), 3 tot en met 11 en 14 van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van gegevens in de sector van de elektronische communicatie (wet dataretentie).

Buiten de reparatie van de wet inzake dataretentie beoogt dit ontwerp ook te beantwoorden aan de legitieme maatschappelijke verwachtingen van een wereld die steeds digitaler wordt. Het is immers duidelijk dat elektronische transacties (e-commerce) in vele sectoren de norm aan het worden is. Om bepaalde vormen van criminaliteit die uitsluitend online worden gepleegd, te bestrijden, is het derhalve noodzakelijk:

  • dat de Federale Milieu-Inspectie van de FOD Volksgezondheid toegang heeft tot de door de operatoren bijgehouden identificatiegegevens, om een onderzoek te kunnen instellen
  • dat gemachtigde personen binnen het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) de mogelijkheid krijgen om identificatie-, verkeers- en locatiegegevens op te vragen bij de operatoren in het kader van het voorkomen en opsporen van cybercriminaliteit, het voorkomen van cybergerelateerde bedreigingen van de openbare veiligheid en het onderzoeken van beveiligingsfouten in elektronische-communicatienetwerken of -diensten

Het ontwerp bepaalt ook dat andere overheidsinstanties toegang kunnen hebben tot bepaalde gegevens, onder de daartoe vastgestelde voorwaarden

De regering zal de mogelijkheid onderzoeken om de wet betreffende de elektronische communicatie of een andere wet aan te vullen met een bepaling over de toegang tot de inhoud van geëncrypteerde communicatie.

Daarnaast heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De ontwerpen worden verzonden naar het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-Omroep en Televisie en het Overlegcomité alvorens ze aan het parlement worden voorgelegd.

Wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten en wijziging van het koninklijk besluit van 19/09/2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie