25 mrt 2010 18:22

Andorra

Akkoord tussen België en Andorra over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden

Akkoord tussen België en Andorra over de uitwisseling van inlichtingen inzake belastingaangelegenheden

De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het akkoord tussen België en Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden (Brussel, 23 oktober 2009).

Het akkoord is gebaseerd op het OESO-model inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden. 

Wat België betreft, heeft het akkoord betrekking op de uitwisseling van inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners en de btw.

De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs als ze enkel van nut zijn voor de andere staat. Ook de inlichtingen die in het bezit zijn van banken komen ervoor in aanmerking. De Belgische belastingadministratie kan inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Andorra gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Het akkoord legt uitdrukkelijk de uitwisseling vast van inlichtingen die in het bezit zijn van onder meer banken, andere financiële instellingen, trusts, stichtingen, partnerships en gemeenschappelijke beleggingsstelsels.

Het protocol bij het akkoord stelt ook onderhandelingen in het vooruitzicht om een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting tussen België en Andorra te sluiten, zodra er in Andorra een winstbelasting voor ondernemingen is ingevoerd.

Het akkoord wordt binnenkort ter goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.