23 apr 2004 17:00

Arbeidskaart

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende uitvoering van de wet (**) betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers met betrekking tot de toekenning van de arbeidskaart C aan begunstigden van een tijdelijke bescherming.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende uitvoering van de wet (**) betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers met betrekking tot de toekenning van de arbeidskaart C aan begunstigden van een tijdelijke bescherming.

Het ontwerp beoogt de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (***) die de lidstaten verplicht om personen die een tijdelijke bescherming genieten toegang tot de arbeidsmarkt te garanderen. Het ontwerp strekt er dus toe personen die een tijdelijke bescherming genieten een arbeidskaart C toe te kennen. Deze arbeidskaart C is precies bedoeld voor personen die een tijdelijk verblijfsrecht hebben in België en geldt voor elke werkgever. De geldigheidsduur is beperkt tot de geldigheidsduur van het verblijf en tot maximum één jaar. Dit systeem vergemakkelijkt het toezicht door de Gewesten en vereenvoudigt de opdracht van de werkgevers. De Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers heeft een unaniem gunstig advies uitgebracht. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 9 juni 1999. (**) van 30 april 1999. (***) richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001.