09 feb 2007 16:00

Arbeidsongevallen

Aanpassing van de bijslagen voor arbeidsongevallen

Aanpassing van de bijslagen voor arbeidsongevallen

Op voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet (10 april 1971). De maatregel kadert in de beslissingen die de sociale partners hebben genomen over de aanpassing aan de welvaart in de verschillende takken van de sociale zekerheid en voornamelijk de aanpassing van de oudste uitkeringen. Het ontwerp kent een herwaarderingsbijslag van 2% toe: - voor ongevallen die zich voordeden van 1 januari 2000 tot 31 december 2001, - voor ongevallen vergoed op basis van forfaitaire bedragen, - voor 2008 voor de ongevallen van 15 tot 19 jaar, - voor de ongevallen van 6 jaar. Het ontwerp houdt rekening met het advies van de Centrale raad voor het bedrijfsleven en de Nationale arbeidsraad.