21 apr 2006 17:00

Arbeidsongevallen in openbare sector

Aanpassing van wetgeving over de arbeidsongevallen, de ongevallen op weg naar en van het werk en de beroepsziekten in overheidssector

Aanpassing van wetgeving over de arbeidsongevallen, de ongevallen op weg naar en van het werk en de beroepsziekten in overheidssector

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijke besluiten (*) goed met betrekking tot de actualisering van de wetgeving en de reglementering van de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten in de overheidssector. De heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, stelde ze aan de ministerraad voor. Het voorontwerp van wet is er meer bepaald op gericht een einde te stellen aan door het Arbitragehof aan de kaak gestelde discriminaties tussen de regeling van de overheidssector en die van de privé-sector. Zo worden de rechten van de slachtoffers op verschillende niveaus versterkt in geval van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk of in geval van beroepsziekte: - het slachtoffer zal voortaan een extra toelage kunnen ontvangen in geval van verergering van de letsels veroorzaakt door het arbeidsongeval; - het slachtoffer zal voortaan de mogelijkheid hebben een vordering in te stellen tegen de werkgever indien blijkt dat deze zijn wettelijke verplichtingen inzake welzijn op het werk zwaar heeft miskend (bijvoorbeeld: onvoldoende veiligheidsvoorwaarden op de werkplek, enz.); - het slachtoffer zal ook de mogelijkheid hebben een rechtsvordering in te stellen tegen de werkgever of een lid van het overheidspersoneel voor een verkeersongeval; - in geval van hospitalisatie zullen de overnachtingskosten van het slachtoffer en van zijn rechthebbenden integraal worden vergoed; - in geval van overlijden zal een tussenkomst bij overlijden worden toegekend aan de rechthebbenden (waarvan het bedrag varieert tussen 875 euro en 2.625 euro in functie van het statuut van de rechthebbenden), bovenop de rente en de vergoeding van de begrafeniskosten die tot nu toe reeds werden toegekend; - in geval van overlijden zal een tijdelijke rente worden toegekend aan de kinderen die nog niet waren erkend op het moment van het overlijden van het slachtoffer. Deze maatregelen betekenen een grote vooruitgang voor de slachtoffers van arbeidsongevallen in de overheidssector. Ze zullen worden toegepast op de hele overheidssector (federaal, communautair, regionaal, provinciaal, lokaal, enz.). In 2004 telde men ongeveer 40.000 arbeidsongevallen in de overheidssector. * - voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, - ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociale verzekerde.