23 mrt 2007 16:00

Arbeidsongevallenwet

Toepassing van het bonus-malus systeem voor de verzekeringspremies tegen arbeidsongevallen

Toepassing van het bonus-malus systeem voor de verzekeringspremies tegen arbeidsongevallen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 uitvoert. Het ontwerp dat minister van Werk Peter Vanvelthoven voorstelde, maakt de premieverzekering voor arbeidsongevallen afhankelijk van het aantal en de ernst van de ongevallen in de onderneming. (wet van 27 december 2006) De verzekeringsondernemingen moeten bovenop een vrij basistarief een verplichte bonus-malus regeling toepassen. Daarvoor gebruiken ze een geloofwaardigheidsformule waarin de schadestatistiek gebaseerd is op een combinatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kost. De formule houdt ook rekening met de grootte van de onderneming. Naarmate de onderneming kleiner is, zal de schadestatistiek een kleinere impact hebben, zodat kleine ondernemingen die ondanks preventiemaatregelen toch te kampen hebben met een tegenslag een niet onevenredig grote malus krijgen. Een slechte schadestatistiek zal kunnen leiden tot een verhoging van de premie met 30%, een goede tot een verlaging met 15 % voor de kleinste ondernemingen. Grotere ondernemingen kunnen een grotere bonus krijgen. De bedoeling van de maatregel is om ondernemingen te stimuleren meer aan preventie van ongevallen te doen. De regeling gaat in op 1 januari 2009. De ongevallen van vandaag zullen echter dan in de premie worden verrekend.