20 jul 2004 17:00

Arbitragehof

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlening van toestemming aan de heer Jean Spreutels, rechter bij het Arbitragehof, om zijn mandaat van houder van een leeropdracht bij de "Université Libre de Bruxelles" verder uit te oefenen (*).

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlening van toestemming aan de heer Jean Spreutels, rechter bij het Arbitragehof, om zijn mandaat van houder van een leeropdracht bij de "Université Libre de Bruxelles" verder uit te oefenen (*).

De tekst bepaalt dat deze functie niet langer dan vijf uren per week noch meer dan twee halve dagen per week mag worden uitgeoefend. (*) krachtens artikel 44, tweede lid, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.