08 jul 2005 17:00

Aschaffing van de effecten aan toonder en lancering van de gedematerialiseerde effecten

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende afschaffing van de effecten aan toonder en ook een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gedematerialiseerde effecten van maatschappijen.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende afschaffing van de effecten aan toonder en ook een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gedematerialiseerde effecten van maatschappijen.

Afschaffing van de uitgifte en het gebruik van de effecten aan toonder. Het voorontwerp heeft als doel het Belgisch recht inzake effecten te moderniseren, door de uitgifte en het gebruik van effecten aan toonder die gelden als roerende waarden af te schaffen. Enerzijds kan de anonimiteit van die effecten inderdaad aanleiding geven tot misbruiken en anderzijds zijn de effecten aan toonder weinig aangepast aan de moderne noden inzake effecten. Naast het risico van diefstal en verlies, zijn de voorschriften die verbonden zijn aan het houden van effecten aan toonder en aan de inning van coupons zwaar en kostelijk. Dankzij de huidige stand van de technologie is het echter mogelijk massaal gebruik te maken van gedematerialiseerde effecten, die men makkelijk kan overdragen en die veilig zijn. Het gaat om alle roerende waarden die in België zijn uitgegeven aan toonder, uitgegeven door privaatrechtelijke of publiekrechtelijke personen die recht kunnen geven op een aandeel in de winst of in het vermogen van de uitgever of die recht verlenen deel te nemen aan de werking van de uitgever. Vanaf 1 januari 2008 kan men geen nieuwe effecten aan toonder meer uitgeven. Vanaf die datum worden ook geen effecten aan toonder materieel meer afgeleverd en moet een omzettingsoperatie plaatsvinden. De hervorming voorziet inderdaad in de afschaffing van de anonimiteit van de effecten aan toonder, door de omzetting ervan in dematerialiseerde effecten of effecten op naam. De omzettingsperiode loopt tot 2014 voor de effecten uitgegeven voor de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. Lancering van de gedematerialiseerde effecten Het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat het gedematerialiseerde effect vertegenwoordigd wordt door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of van de houder bij een erkende instelling die belast is met het bijhouden van de rekeningen. Het op rekening geboekte gedematerialiseerd effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening en de vereffening van de transacties gebeurt door tussenkomst van een vereffeningsinstelling. De toepassing van die bepalingen is dus ondergeschikt aan de officiële goedkeuring van de rekeninghouders door de Koning en aan de aanwijzing door de Koning van vereffeningsinstellingen. Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gedematerialiseerde effecten van maatschappijen is aldus een aanvulling op het wetsontwerp houdende afschaffing van de effecten aan toonder en het strekt tot de effectieve uitgifte en gebruik van gedematerialiseerde effecten door maatschappijen naar Belgisch recht met de officiële goedkeuring van de rekeninghouders en de aanwijzing van twee vereffeningsinstellingen. Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan de ingang voorzien is per 1 januari 2006, voorziet eveneens een specifiek toezicht van de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen op de verrichtingen van de rekeninghouders en ook op de toepassing van specifieke boekhoudregels.