19 jan 2024 17:16

Asiel en migratie: kader voor het gebruik van tolken en vertalers

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een voorontwerp van wet goed dat een kader vaststelt voor het gebruik van tolken en vertalers in asiel- en migratieprocedures.

Het voorontwerp voorziet in een wettelijke basis voor het bepalen van de aanstellingsvoorwaarden van tolken en vertalers die werken voor de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Volgens dit voorontwerp moeten de tolken en vertalers worden ingeschreven op een lijst die wordt bijgehouden door de instantie die een beroep doet op hun diensten.

Dit voorontwerp machtigt de Koning:

  • om de voorwaarden voor aanstelling te bepalen van tolken en vertalers die worden aangesteld in het kader van procedures inzake verblijf of internationale bescherming
  • om de deontologische code aan te nemen die de verschillende verplichtingen vastlegt van de tolken en vertalers
  • om de bezoldigingsvoorwaarden vast te stellen voor de tolken en vertalers

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.