11 dec 2020 15:34

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Eén keer per jaar moet de ministerraad bij koninklijk besluit de lijst van veilige landen van herkomst opstellen zoals de vreemdelingenwet het voorschrijft. Op basis van het advies van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de adviezen van buitenlandse zaken en de lijst van veilige landen van herkomst in andere Europese landen, besluit de ministerraad dat de volgende landen als veilige landen van herkomst kunnen worden bestempeld: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, India, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië.

Voor de asielaanvragen van personen die uit veilige landen van herkomst komen, kan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de aanvraag volgens een versnelde procedure behandelen en als kennelijk ongegrond beschouwen wanneer uit de verklaringen van die personen niet duidelijk blijkt dat er, wat hen betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat of ernstige redenen om te veronderstellen dat die personen een reëel risico op het lijden van ernstige schade lopen. Een persoonlijk onderzoek blijft echter nodig.

Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, van de toepassing van het recht in het kader van een democratisch stelsel en van de algemene politieke omstandigheden kan worden aangetoond dat er, algemeen gezien en op duurzame wijze, geen sprake is van vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag inzake de status van vluchtelingen of van ernstige redenen om te veronderstellen dat de asielaanvrager een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald door de wet.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst