11 dec 2021 12:55

Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.

Zoals de vreemdelingenwet het voorschrijft stelt de Koning, op basis van een gezamenlijk voorstel van de Minister en de Minister van Buitenlandse Zaken en nadat de Minister het advies heeft ingewonnen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, minstens eenmaal per jaar, bij een door de Ministerraad overlegd besluit, de lijst vast van veilige landen van herkomst. Op 10 december heeft de ministerraad het aan haar voorgestelde voorstel goedgekeurd en kunnen de volgende landen als veilige landen van herkomst worden bestempeld: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, India, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië. Dit is een status quo in vergelijking met de vorige lijst. 

Voor de asielaanvragen van personen die uit veilige landen van herkomst komen, kan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de aanvraag volgens een versnelde procedure behandelen en als kennelijk ongegrond beschouwen wanneer uit de verklaringen van die personen niet duidelijk blijkt dat er, wat hen betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat of ernstige redenen om te veronderstellen dat die personen een reëel risico op het lijden van ernstige schade lopen. Een persoonlijk onderzoek blijft echter nodig.

Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd wanneer, met betrekking tot de rechtstoestand, van de toepassing van het recht in het kader van een democratisch stelsel en van de algemene politieke omstandigheden kan worden aangetoond dat er, algemeen gezien en op duurzame wijze, geen sprake is van vervolging in de zin van het Internationaal Verdrag inzake de status van vluchtelingen of van ernstige redenen om te veronderstellen dat de aanvrager van internationale bescherming een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald door de wet. Om deze beoordeling te maken, wordt een reeks van informatiebronnen geraadpleegd, waaronder informatie van andere EU-lidstaten, het Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties voor vluchtelingen en de Raad van Europa, en andere relevante internationale organisaties.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst