29 sep 2014 14:19

Balans van 2013

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zopas zijn activiteitenverslag 2013 gepubliceerd. Dat is de gelegenheid om de balans op te maken van de verwezenlijkingen van 2013 en om alle betrokkenen van de arbeidsongevallensector te bedanken.

Het FAO kan voor het derde jaar op rij trots zijn op de daling (-4,2 % ten opzichte van 2012 in de privésector) van het aantal arbeidsongevallen (raadpleeg het statistisch verslag), maar kan ook andere vormen van vooruitgang voorleggen voor 2013.

2013 was het jaar van het Publiato-project. Op 1 januari 2014 resulteerde dat project in een onlinedienst op het Portaal van de sociale zekerheid. Dankzij Publiato geven de werkgevers uit de publieke sector (die onder de wet van 03.07.1967 vallen) voortaan de arbeidsongevallen van hun werknemers elektronisch aan. Met dat project draagt het FAO bij tot de administratieve vereenvoudiging die de overheidsdiensten enkele jaren terug hebben aangevat. Jaarlijks worden er gemiddeld 60 000 aangifteformulieren ingevuld in de publieke sector. Die zullen de verschillende partijen dus niet meer op papier moeten uitwisselen. Die digitalisering draagt bij tot een uniform beheer van de arbeidsongevallen en tot een betere gegevenskwaliteit, waardoor het FAO gerichte adviezen op het vlak van preventie kan geven.

Maar Publiato is niet het enige informaticaproject dat het Fonds in 2013 heeft opgestart. We vernoemen er hier nog enkele.

Door zijn ervaring in de informatie-uitwisseling met het netwerk van de Kruispunt van de Sociale Zekerheid heeft het FAO met de medewerking van de erkende verzekeringsondernemingen ervoor gezorgd dat de arbeidsongevallendossiers op afstand toegankelijk zijn.

Het FAO heeft ook het elektronische dossierbeheer aangevat, daarbij rekening houdend met alle technische, fysieke en budgettaire eisen die daarmee gepaard gaan.

Tot slot wil het FAO ook zijn imago verbeteren en heeft het daarom een project opgestart om zijn website te vernieuwen. Het resultaat daarvan wordt verwacht tegen begin 2015.

2013 was het jaar van de verandering, maar die zal er ook in 2014 zijn. We denken hierbij vooral aan de wetswijziging over het huispersoneel die van kracht wordt op 1 oktober 2014. Een van de opdrachten van het FAO bestaat erin te controleren of alle werkgevers hun personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen en ze ambtshalve aan te sluiten (financieel te bestraffen) indien ze niet verzekerd zijn. Met meer dan 5 000 ambtshalve aansluitingen in 2013 gaat het om een aanzienlijke opdracht. De werkgevers die niet verzekerd zijn, zullen immers de zware gevolgen ervan moeten dragen. Naast de bijdrage voor ambtshalve aansluiting moet het FAO ook alle kosten die het voor een slachtoffer van een arbeidsongeval heeft betaald, terugvorderen van de niet-verzekerde werkgevers (113 dossiers werden geopend in 2013). De wetswijziging over het huispersoneel bepaalt dat elke burger die een persoon tewerkstelt voor manuele huishoudelijke prestaties vanaf 1 oktober 2014 als werkgever wordt beschouwd. Een werkgever moet zich inschrijven bij de RSZ, zijn personeel aangeven, socialezekerheidsbijdragen betalen en zijn personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen. Voor burgers die occasioneel (maximaal 8 uur per week bij een of meerdere werkgevers) personeel tewerkstellen voor niet-manuele huishoudelijke prestaties (bijvoorbeeld een babysitter) verandert er niets. Die werknemers blijven vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, maar moeten wel altijd tegen arbeidsongevallen worden verzekerd.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving en de bijbehorende verplichtingen vindt u op het Portaal van de sociale zekerheid.

Meer info?

Raadpleeg het volledige jaarverslag.

Neem contact op met de dienst Communicatie van het Fonds voor arbeidsongevallen op 02 506 26 86 of via communication@faofat.fgov.be.