26 sep 2008 10:47

Begroting 2009

Omzendbrieven over de begrotingsopmaak 2009

Omzendbrieven over de begrotingsopmaak 2009

De ministerraad heeft op initiatief van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet twee ministeriële omzendbrieven over de afwerking van de begroting 2009 goedgekeurd.

De eerste omzendbrief beschrijft de procedure en bevat praktische richtlijnen om de ontwerpen van algemene uitgavenbegroting en rijksmiddelenbegroting voor 2009 op te maken. De omzendbrief bepaalt ook de nieuwe structuur van de basisallocaties.

De tweede omzendbrief legt de termijn vast waarin de documenten voor de ontwerpbegroting voor 2009 moeten worden beëindigd. De eerste minister zal de algemene beleidsverklaring op 14 oktober 2008 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers afleggen. De laatste gegevens over de bepalingen van de begrotingswetten en de kredieten per programma en per basisallocatie worden ten laatste op 22 oktober bij de FOD Budget en Beheerscontrole verwacht en de laatste wijzigingen van teksten en verantwoordingen ten laatste op 24 oktober, zodat de ontwerpen voor 1 november 2008 bij de Kamer kunnen worden ingediend.