22 apr 2005 17:00

Begrotingscontrole 2005

De Ministerraad keurde de begrotingscontrole 2005 goed. De grote lijnen van de controle zijn:

De Ministerraad keurde de begrotingscontrole 2005 goed. De grote lijnen van de controle zijn:

1. De begroting 2005 is opnieuw in evenwicht. Dit is het zesde jaar op rij. Samen met Finland is België het enige land in de Europese Unie dat dit bereikt. Hoewel de overgenomen schuld van de NMBS in de begroting van 2005 is opgenomen, daalt de totale staatsschuld eveneens voor het zesde jaar op rij. Zo nadert België snel het Europese gemiddelde. 2. De regering is omzichtig te werk gegaan en ging uit van een economische groei van 2,2% van het BBP. Er is een buffer ingebouwd van 200 mio euro voor het geval die economische groei toch zou tegenvallen. Deze conjunctuurreserve bevat 50 mio in de sociale zekerheid en 150 mio algemene middelen. Indien de economische groei dus meevalt, zal de begroting met een overschot afgerond worden. In plaats van de begroting 2006 af te wachten, zal er een maandelijkse monitoring gebeuren. Het gaat om een maandelijkse opvolging van alle inkomsten en uitgaven. Zo kan er op tijd worden ingegrepen worden, indien nodig. 3. Ook de sociale zekerheid is in evenwicht. Hiervoor zijn in de gezondheidszorg voor 80 mio beperkingen in de uitgaven gebeurd, zoals bijvoorbeeld maatregelen voor de duurzame beheersing van de geneesmiddelenuitgaven. Daarnaast biedt de gezondheidswet een eigen monitoringsysteem, dat toelaat de evoluties van dichtbij te bekijken en indien nodig in te grijpen. Ook de strijd tegen tabak wordt onverminderd verder gezet met een minimumprijs voor pakjes. 4. Enkele blikvangers Nieuw statuut voor jobstudenten: Vanaf 1 juli mogen studenten 46 dagen per jaar werken. Dat is dubbel zoveel als nu. De fiscale plafonds verhogen ook, zodat ze ten laste van hun ouders kunnen blijven. Tijdens de zomer betaalt de student 2,5% en de werkgever 5% sociale zekerheidsbijdrage. Tijdens het jaar is dat respectievelijk 4,5% en 8%. Deze maatregel komt tegemoet aan vragen van studenten en horeca. Bovendien gaat ze zwartwerk tegen. Stadswachten Er is een budget uitgetrokken voor 346 stadswachten in 74 steden en gemeenten. Dit is een verdubbeling van het aantal stadswachten Alle maatregelen ter uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord zijn volledig begroot. - ploegenwerk wordt goedkoper voor de werkgevers De fiscale lasten op lonen van ploegarbeiders zullen verminderd worden met 2,5%. (vroeger was dat 1%) - overuren worden flexibeler en goedkoper Werknemers mogen voortaan voor maximum 130 overuren kiezen tussen uitbetaling en inhaalrust. Vroeger was de inhaalrust verplicht. Voor de eerste 65 overuren is er nu een fiscaal voordeel van 16,5% voor de werknemer en 16,5% voor de werkgever. - lastenverlaging voor laagste lonen Op 1 juli 2005 wordt de werkbonus ingevoerd, waardoor de persoonlijke bijdrage voor werknemers met lage lonen vermindert. Hoe minder men verdient, hoe groter het voordeel. - goedkopere elektriciteit voor grote gebruikers Bedrijven die voor hun productie veel energie moeten verbruiken, zullen in de toekomst minder heffing betalen op hun elektriciteit. De verhoogde taks op drankverpakkingen wordt afgeschaft De verhoging van de taks op drankverpakkingen met 50%, die van kracht werd op 10 januari 2005, bleek consumenten aan te zetten om over de grens hun water en frisdrank te gaan kopen. Ten nadele dus van onze eigen Belgische winkels. Om dit negatief effect teniet te doen, is die verhoging nu afgeschaft.