16 nov 2017 16:32

Bekrachtiging van kb retributies voor begrotingsfonds voor grondstoffen en producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat het koninklijk besluit van 21 april 2016 bekrachtigt.

Het koninklijk besluit van 21 april 2016 wijzigt het koninklijk besluit van 13 november 2011 dat de verplichte bijdragen vaststelt voor het begrotingsfonds en de producten. Elke wijziging van dit koninklijk besluit moet bij wet worden bekrachtigd.

voorontwerp van wet houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 april 2016 inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten gerealiseerd